m nhỏ trong hóa học là gì? tìm hiểu về m và M?

M nhỏ trong hóa học là gì? tìm hiểu về m và M?

Tôi đã từng có một bài báo về m – “m là gì trong toán học” nhưng còn về hóa học thì sao? Thực ra trong hóa học m và M đã có 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau rồi – nên trong bài viết này mình sẽ tìm hiểu cụ thể về m và M trong hóa học nhé!

1. m nhỏ trong hóa học là gì?

M là gì trong hóa học?

m là ký hiệu khối lượng của một chất hóa học tính bằng gam. m xuất hiện trong nhiều công thức hóa học.

2. Big M trong hóa học là gì?

Big M trong hóa học?

M là ký hiệu khối lượng mol của một nguyên tố hoặc hợp chất hóa học. Đơn vị của M là gam / mol.

3. Công thức hóa học liên quan đến m và M:

Công thức tính M (Khối lượng nốt ruồi)

M được tính theo công thức sau: M = m / n

Bên trong:

 • Khối lượng mol
 • m là khối lượng của chất
 • n là số mol

Công thức tính m theo mol

m được tính bằng mol theo công thức sau: m = M xn

Bên trong:

 • m là khối lượng của chất
 • M là khối lượng mol
 • n là số mol

Chúng ta có thể tính nồng độ phần trăm trong hóa học bằng các công thức sau:

Công thức 1: C% = mct x 100% / mdd

Bên trong:

 • C% là phần trăm nồng độ, đơn vị là%
 • mct là khối lượng của chất tan, tính bằng gam
 • mdd là khối lượng của dung dịch tính bằng gam

Công thức 2: C% = CM x M / 10 x D

Bên trong:

 • CM là nồng độ mol, đơn vị là Mol / lít
 • M là khối lượng mol
 • D là khối lượng riêng tính bằng gam / ml.

Công thức tính nồng độ mol

Nồng độ mol được tính theo công thức sau:

Công thức 1: CM = nct / Vdd

Bên trong:

 • CM là viết tắt của nồng độ mol
 • nct là số mol chất tan
 • Vdd là thể tích của dung dịch tính bằng mililít

Công thức 2: CM = (10 x D x C%) / M

Bên trong:

 • M là khối lượng mol
 • C% là phần trăm nồng độ, đơn vị là%
 • D là khối lượng riêng tính bằng gam / ml.

Công thức tính khối lượng chất tan

Để tính khối lượng chất tan ta sử dụng công thức sau:

mct = (C% x Vdd) / 100%

Bên trong:

 • C% là phần trăm nồng độ, đơn vị là%
 • Vdd là ký hiệu thể tích của dung dịch, đơn vị của nó là lít.

Công thức tính tỷ trọng

D = mdd / Vdd (ml)

Bên trong :

 • D là kí hiệu khối lượng riêng của chất, đơn vị là gam / ml.
 • mdd là khối lượng của dung dịch tính bằng gam
 • Vdd (ml) là thể tích của dung dịch tính bằng mililít


Xem thêm nhiều bài mới tại : Là Gì ?